A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN Châu Can A tổ chức lớp bồi dưỡng, học tập chính trị hè năm 2021

Trường MN Châu Can A tổ chức lớp bồi dưỡng, học tập chính trị hè năm 2021 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Thực hiện Công văn số: 303/PGD ngày 28/8/2021 của Phòng GD&ĐT Phú Xuyên về việc triển khai học tập chính trị hè năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số: 121/KH-MN ngày 27/8/2021 của Trường Mầm non Châu Can A về bồi dưỡng, học tập chính trị hè năm 2021;

Ngày 31/8/2021, Trường Mầm non Châu Can A tổ chức lớp bồi dưỡng học tập chính trị hè năm 2021 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

.Giảng viên: Cô Bùi Thị Hoa- Hiệu trưởng

Thời gian: từ 30/8/2021 đến 01/9/2021

Tham dự lớp bồi dưỡng học tập chính trị hè có 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.

Do diễn biễn của tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  nên nhà trường đã triển khai học trực tuyến thông qua zoom.

Cô Bùi Thị Hoa- Hiệu trưởng đã triển khai nội dung học tập chính trị hè năm 2021 gồm 5 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: 

Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Chủ đề Đại hội XIII là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 

Chuyên đề 2:

10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

1. Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2023”

2. Chương trình số 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021- 2025”

3. Chương trình số 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025”

4. Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”

 5. Chương trình số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”

6. Chương trình số 06 về “Phát triển văn hoá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”

7. Chương trình số 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”

8. Chương trình số 08 về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”

 9. Chương trình số 09: Về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”

10. Chương trình số 10: Về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”

Chuyên đề 3: 

05 chương trình công tác của Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXV

1.Chương trình số 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2023”

 2. Chương trình số 02-CTr/HU về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

3. Chương trình số 03 của Huyện ủy về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị huyện giai đoạn 2021-2025”

4. Chương trình số 04 về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của nhân dân; xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”

5. Chương trình số 05-CTr/HU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021 - 2025”

Chuyên đề 4: 

Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng :" Học tập và làm theo tấm gươngtư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

I. TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

 1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường
  1. Ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điếm độc lập trong quan hệ quốc tế
  2. Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng
 1. Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng
 2. Ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân
 1. Ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc

2. Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

 1.  Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài
 2. Thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân
 1. Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân
 2. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài
 3. Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác

II. ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TỰ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 1. Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên
 2. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị
 3. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội
 4. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cản bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu
 5. Nghiên cứu, bẻ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. 
 6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng.
 7. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chỉnh trị
 8. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát

 

Chuyên đề 5: Triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022

Chủ đề năm học 2021-2022 “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn -  thân thiện”.  

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Thay đổi tư duy quản lý quản trị  trường học phát huy vai trò Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên làm việc trong môi trường sư phạm thân thiện.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở GDMN; kiên quyết đình chỉ các nhóm/lớp độc lập không đảm bảo các điều kiện theo quy định; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Chủ động tuyên truyền, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, đảm bảo duy trì kết nối giữa cơ sở GDMN với gia đình và trẻ em trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh, ổn định ngay khi trẻ em được quay trở lại trường học.

- Cơ sở GDMN quán triệt, tập huấn để 100% đội ngũ nắm vững quy định về công tác phòng dịch bệnh. Biết xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid 19 trong trường học theo hướng dẫn.

- Cơ sở GDMN, giáo viên thường xuyên, chủ động cập nhật thông tin y tế theo quy định nhằm đảm bảo môi trường an toàn, người lớn, trẻ mầm non phải có sức khỏe bình thường khi đến làm việc và học tập tại cơ sở GDMN.

 - Chủ động xây dựng phương án, kịch bản tổ chức ngày Khai giảng năm học mới và thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh khi trẻ mầm non phải nghỉ học tại nhà. Có hình thức hướng dẫn cha mẹ trẻ phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp.

2. Đầu tư nguồn lực chuẩn hóa, hiện đại hóa mạng lưới trường, lớp. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Xây dựng trường học xanh, tăng số phòng chức năng, có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ đáp ứng phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo định mức giáo viên chuẩn bị cho thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi.

 Thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên phần mềm phổ cập, đảm bảo tính chính xác của số liệu, thời gian kiểm tra công nhận ở cấp cơ sở và đề nghị Thành phố kiểm tra công nhận theo quy định.

3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

- Khuyến khích CBQL, giáo viên tự học, cập nhật tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên tại cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT (địa chỉ https://moet.gov.vn Chuyên mục GDĐT - Nhà giáo và CBQL giáo dục). 

- Sở GDĐT bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV cốt cán chuyên đề “Ứng dụng phương pháp STEAM”; “Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội”;  “Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và VSATTP phòng chống dịch COVID-19”; “Tập huấn Chương trình Tôi yêu Việt Nam”. Tập huấn giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện Tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” dùng cho trẻ em 5-6 tuổi trong các cơ sở GDMN. 

4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em mầm non

4.2. Thực hiện Chương trình GDMN phù hợp với bối cảnh địa phương.

4.2.1. Phương án khai giảng năm học mới 2021-2022

        4.2.2. Thực hiện Chương trình GDMN khi trẻ phải nghỉ học do dịch bệnh

          4.2.3. Thực hiện Chương trình GDMN khi trẻ được đến trường

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

 

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2021-2022

A. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHĂM SÓC - NUÔI DƯỠNG

I. Đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ

1. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh trong cơ sở GDMN (dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác…), đảm bảo đủ điều kiện phục vụ và triển khai thực hiện phòng dịch đúng quy định, đặc biệt thời điểm chuẩn bị điều kiện cho trẻ mầm non quy trở lại đi học.

2. Phòng GDĐT tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý trẻ ở tất cả các thời điểm theo chế độ sinh hoạt 1 ngày. Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của cơ sở GDMN, rõ các quy trình, trách nhiệm hoạt động theo dây chuyền: Quy trình đưa đón trẻ bằng ô tô (nếu có); Quy trình phân công giáo viên trong lớp, nhân viên nuôi dưỡng trong bếp; Quy trình giao nhận thực phẩm, lưu và hủy mẫu thức ăn, quy trình chia thức ăn tại bếp ăn, trên các lớp, test mẫu thực phẩm (nếu có)…Phổ biến công khai, cam kết tới từng cá nhân tại cơ sở GDMN.

4. Đối với cơ sở GDMN hiện thiếu nhân viên y tế, kế toán, bảo vệ: Phòng GDĐT phối hợp phòng ban liên quan tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp, nhằm đảm bảo hoạt động của tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác y tế học đường, an toàn chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

II. Công tác quản lý nuôi dưỡng

1. Thực hiện nghiêm túc công văn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục an toàn thực phẩm Bộ y tế về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục. 

2. Các cơ sở GDMN đảm bảo tổ chức bữa ăn, thời gian giờ ăn cho trẻ, đặc biệt là bữa ăn chính buổi chiều của trẻ nhà trẻ, xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn cho trẻ  theo quy định của Chương trình GDMN. Tăng cường món xào trong bữa ăn chính nhằm tăng lượng rau xanh, sử dụng đa dạng các loại thực phẩm, hoa quả chứa nhiều vitamin C.

B. CÔNG TÁC GIÁO DỤC   

1. Thời gian thực hiện chư­ơng trình GDMN: 35 tuần. Từ ngày 06/9/2021 các cơ sở GDMN cho trẻ làm quen với môi trường lớp và rèn nề nếp thói quen. Ngày 13/9/2021 thực hiện chương trình, hoàn thành chương trình ngày 20/5/2022, kết thúc năm học ngày 27/5/2022. 

2. Các cơ sở GDMN cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung Chương trình GDMN do Bộ GDĐT ban hành để xây dựng kế hoạch giáo dục năm học, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở và bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2.1.Thực hiện Chương trình GDMN khi trẻ phải nghỉ học do dịch bệnh

         Nội dung chú trọng lựa chọn: Các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi…. Đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một (hoạt động làm quen với toán, làm quen chữ viết, làm quen với dụng cụ học tập, tư thế ngồi học…).

          - Thời gian tổ chức hoạt động trực tuyến: Căn cứ thời gian quy định tối đa cho 01 hoạt động học của mỗi độ tuổi trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo để giáo viên dự kiến thời gian tổ chức hoạt động trực tuyến phù hợp.

        - Đánh giá trẻ: Chỉ thực hiện đánh giá trẻ khi trẻ trở lại đi học bình thường. Trong thời gian trẻ em nghỉ học ở nhà do dịch bệnh, giáo viên, cha mẹ trẻ động viên, khuyến khích trẻ thông qua hình thức trò chơi, làm sản phẩm tạo hình, làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ ông bà, tự phục vụ…. gắn với thi đua, giúp trẻ hứng thú, duy trì nền nếp thói quen tốt.

2.2. Thực hiện Chương trình GDMN khi trẻ được đến trường

- Chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại, phòng GDĐT căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 để chỉ đạo các cơ sở GDMN điều chỉnh kế hoạch giáo dục tương ứng với thời gian thực tế, đảm bảo một số yêu cầu sau:

+ Cần có thời gian để trẻ em mầm non làm quen trường, lớp, cô giáo và nền nếp thói quen theo chế độ sinh hoạt sau thời gian dài nghỉ học, đặc biệt đối với trẻ mới bắt đầu đi học năm học 2021-2022.

+ Có kế hoạch giáo dục để khắc phục kiến thức, kỹ năng cơ bản bị thiếu do thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, đồng thời xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi theo chỉ đạo của Sở GDĐT tại Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

+ Khi trẻ đi học bình thường, các cơ sở GDMN thực hiện công tác đánh giá trẻ theo quy định trong Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn GDMN hằng năm.

        3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Người đứng đầu cơ sở GDMN công lập, ngoài công lập thực hiện đúng qui định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc liên kết tổ chức hoạt động ngoại khóa, lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên kết (Đề án, chương trình, hồ sơ nhân sự, bài giảng...), đảm bảo chất lượng đầu ra cho trẻ theo độ tuổi đúng cam kết; việc tham gia của trẻ phải được sự đồng thuận và tự nguyện của cha mẹ trẻ. Thực hiện công tác thu chi tài chính đúng quy định hiện hành. Đối với các cơ sở GDMN tổ chức cho trẻ mẫu giáo LQTA cần nghiên cứu, cập nhật, điều chỉnh Chương trình giảng dạy đáp ứng Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình làm với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo và thực hiện nghiêm túc công văn 2387/BGDĐT-GDMN ngày 09/06/ 2021 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung và Chương trình LQTA dành cho trẻ mẫu giáo.

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 13
Tháng trước : 364